کودک باهوش

نشانه های افراد باهوش چیست؟

هوش قابلیتی است که تا اندازه ای در همه افراد وجود دارد و البته میزان آن در زمینه های مختلف یکسان نیست و ممکن است برخی افراد در برخی زمینه ها از هوش بالاتری برخوردار باشند.