سایت هوشکا به آدرس اینترنتی www.hooshka.ir شامل فروشگاه خرید بسته هوشکا و مقالات علمی و آموزنده همچنین ویدیوهای آموزشی و انگیزشی هوشکا و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی هوشکا می باشد.
ضمنا در سایت هوشکا روش های ارتباط با کارشناسان و مشاوران هوشکا و همچنین کارشناسان فروش مجموعه مشخص شده است.