در اپلیکیشن هوشکا بخش های مختلف و متنوعی وجود دارد ولی سه بخش بسیار مهم آن که در انجام فرآیند ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک در بسته هوشکا مورد نیاز می باشد، شامل موارد زیر است: