جادوی پاکت های رنگی

جعبه کارت های بزرگ و کوچک

درون بسته  هوشکا دو جعبه با عنوان جعبه  کارت های بزرگ و کوچک وجود دارد که داخل هر کدام از این جعبه ها تعدادی پاکت رنگی قرار دارد.

هر کدام از این پاکت ها، مربوط به یکی از  بازی های هوشکا می شود.

در زمان انجام بازی ها، باید پاکت مخصوص هر بازی را از جعبه کارتها خارج کرده و کارت های درون پاکت رو براساس روش و دستورالعمل بازی در اختیار کودک قرار دهید.

جعبه کارت های بزرگ شامل 11 پاکت رنگی با  60 کارت بازی زیبا و متفاوت می باشد.

جعبه کارتهای کوچک شامل 15 پاکت رنگی با 140 کارت متنوع و جذاب، مخصوص بازی های مختلف هوشکا می باشد.

امروز آینده موفق فرزندت رو بساز

جعبه کارت های بزرگ و کوچک هوشکا

شامل پاکت های رنگی جذاب که هر پاکت مخصوص یکی از بازی های هوشکاست
جعبه کارت های بزرگ
جعبه کارت کوچک
جعبه کارت بزرگ
کارتهای هوشکا
جعبه کارت های کوچک

بسته هوشکا شامل کتاب ها، کارت ها، وسایل و ابزارهای بازی ها می باشد.

برای دیدن محتویات بسته هوشکا اینجا کلیک کنید.