هوشکا در کرونا

با هوشکا روزهای سخت کرونایی را به طلایی ترین روزهای زندگی فرزندتان تبدیل کنید

توجه داشته یاشید که آموزش و پرورش کودکان در ایام کرونا نباید به هیچ عنوان متوقف شود. دوران کودکی و سنین حساس 4تا7 سالگی از مهمترین و طلایی ترین دوره زندگی هر انسان محسوب می شود که دیگر تکرار نخواهد.

با توجه به محدودیت های ایام کرونا و شرایط ایجاد شده برای فرزندانمان در خانه ، توجه به بازی های آموزنده و هدفمند بسیار مهم و موثر می باشد.

یکی از دغدغه های مهم و اصلی مجموعه هوشکا این است که آموزش مهارت های مهم زندگی کودکان و افزایش هوش و پرورش استعداد آنها، در ایام سخت کرونا حتی با رعایت محدودیت ها، انجام شود.

استفاده از بسته هوشکا و انجام بازی های جذاب و هدفمند آن ضمن اینکه اسباب بازی و سرگرمی کودک رو فراهم می کند، آموزش و یادگیری را هم به زندگی آنها برمی گرداند.

با هوشکا روزهای سخت کرونایی را به طلایی ترین روزهای زندگی فرزندتان تبدیل کنید.