بسته فکری هوشکا

معرفی بسته هوشکا
بسته هوش
بسته کامل هوشکا
بسته فکری هوشکا
1-Kolihooshka
بسته هوش
3-Kolihooshka
2-Kolihooshka
previous arrow
next arrow

داخل بسته هوشکا چه چیزهایی قرار دارد؟

بسته هوشکا، به شیوه ای علمی و جدید و با کمک بازی های ساده، جذاب و هدفمند، هوش و استعداد کودک را ارزیابی کرده و پرورش می دهد.

در این بسته 100 بازی مختلف و متنوع طراحی و پیاده سازی شده است.

هر یک از بازی های " بسته ارزیابی و پرورش هوش و استعداد کودک" را کودک با راهنمایی والدین خود و بر اساس قواعد بازی (روش بازی) و براساس جداول زمان بندی مشخص، انجام داده و در نهایت والدین(راهنما) کودک، طبق جداول امتیازدهی هر بازی، امتیاز کودک را محاسبه کرده و به‌عنوان امتیاز کسب‌شده کودک برای آن بازی، یادداشت می‌نماید.

بازی‌های بسته هوش و استعدادیابی کودک، به‌صورت گام‌به‌گام طراحی‌شده است و هر بازی بخشی از هوش کودک را می‌سنجد.

بسته هوشکا شامل کتاب ها، کارت ها، وسایل و ابزارهای بازی ها، دفتر کار کودک و کتابچه های تصاویر می باشد.

محتویات بسته هوشکا

با کلیک بر روی تصاویر هر یک از بخش ها، می توانید جزییات آن بخش را مطالعه نمایید