استعدادیابی کودک

استعدادیابی کودک چیست؟

  انجمن ملی استعدادیابی کودک، به طور ساده استعداد درخشان را این گونه تعریف می­ کند: بروز و ظهور آن […]