تخفیف 10% هوشکا
تخفیف 30% هوشکا
پوچ
بسته کوچک هوشکا
100 هزار تومان
بسته کامل هوشکا
پوچ
200 هزار تومان
نیم ساعت مشاوره
پوچ
شما هم می توانید برنده شوید!

ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و شانس خود را امتحان کنید. 

قوانین گردونه شانس:

  • با هر ایمیل فقط یک بار می توانید از گردونه شانس استفاده کنید.
  • هر شماره تلفن در هر روز، فقط یک بار قابل استفاده است.